The bank of the river

Latyshenko, arte russa, paesaggio, fiume

MAT: NIKOLAJ LATYSHENKO - Lat-12

1984, oil, cm. 50 x 47

Go to the painter's page: NIKOLAJ LATYSHENKO