MAT: Zhang - Memory

2011  mixed technique  29,5 x 49,5 cm

Go to the painter's page: ZHANG HONGMEI